شورای برنامه‌ریزی

معلم نمونه. رتبه اول جشنواره الگوهای تدریس عضو شورای برنامه‌ریزی مدرسه شوق زندگی رشته ریاضی. رتبه دوم جشنواره الگوهای تدریس علوم. عضو اولین کارگاه علوم یونسکو در ایران. همکاری در طرح دختران مناطق محروم یونیسف. همکاری در طرح غنی‌سازی مدارس. سرگروه آموزشی شهر تهران. معلم راهنما. عضو گروه الگوهای تدریس وزارت آموزش و پرورش. مشاور صدای معلم. ارزشیابی طرح قرآن وزارت آموزش و پرورش. داور جشنواره‌های دانش‌آموزی. حضور در طرح اعتبار‌بخشی کتب جدیدالتالیف. تالیف ده‌ها جلد کتاب کمک آموزشی، راهنمای معلم و کار و تمرین.تشویق‌نامه‌ها و گواهینامه‌ها