دپارتمان فارسی

زبان فارسی بخش عمده‌ای از هویت ماست. با این زبان می‌اندیشیم و بایکدیگر ارتباط برقرار می‌کنیم. در آموزش رسمی زبان فارسی، به زبان ساده فرزندانمان را برای رفع نیازهای امروز و فردای خود از طریق بیان کلمات و جملات موثر آماده می‌کنیم. مهارت‌های زبان فارسی را فقط از روی کتاب خاصی نمی‌توانیم آموزش دهیم. بلکه این زبان جنبه ارتباطی دارد و با تمرین در موقعیت‌های گوناگون و در قالب درس‌ها و فعالیت‌های هدفمند پرورش می یابد. برای یادگیری زبان پایانی وجود ندارد.گالری تصاویر: